Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Nyheter fra Verdal historielag


LAGT UT PÅ NETT:
23.03.2018

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Mye Armfeldt i år for historielaget


Kjetil Dillan ble på årsmøtet utnevnt til æresmedlem - her sammen med gjenvalgt leder Roald Veimo.

Historielaget blir i betydelig grad involvert i markeringen av 300-årsminnet for general Armfeldts felttog gjennom Trøndelag høsten 1718. Dette går fram av årsmeldinga for laget som ble lagt fram på årsmøtet onsdag 21. mars. Historielaget er representert i denne markeringen ved lagets leder. Det legges opp til flere arrangementer i løpet av året. De vil trekke med seg aktører fra flere miljø i bygda — både innen lokalhistorie, idrett/friluftsliv og teater. Det vil bli lagt vekt på å fokusere på sivilbefolkningenes opplevelser og den tragedien som utspant seg for 300 år siden, heter det i årsmeldinga.

Historielaget utgjør en del av en gruppe i kommunal regi som har fått ansvaret med å koordinere de forskjellige arrangementene. Det er etablert egen Facebook-side: «Karolinerne i Verdal» for markeringen. Der vil det etter hvert komme mer informasjon både om historien og de enkelte arrangementene.

Lesevanene i endring
I tillegg til historielagets egne bokutgivelser — Årbok 2017 og boka «Tidsbilder» med O.S. Haugdals avisartikler i lokalavisa, har laget støttet andre bokprodusenter som har formidlet stoff av stor lokalhistorisk verdi. Det gjelder jubileumsboka «Vinne kyrkje 200 år, 1817 - 2017» og «Vera kirke, fjellbygdas midtpunkt i 100 år». Nyutgivelsen av sistnevnte bok er i sin helhet foretatt i historielagets regi. Kirkejubileet var i 1999.

Utgivelse av lokalhistorisk årbok vil helt sikkert være en del av historielagets viktige aktiviteter i mange år framover, leser vi i årsmeldinga. — Men samtidig må vi være klar over at lesevanene i befolkningen er i rask endring. Stadig mer av informasjonsutviklingen skjer digitalt.

Stadnamnutvalget avvikles
På årsmøtet ble det bestemt at stadnamnutvalget skal avvikles. — Vi har kommet til at vi på dette tidspunkt har nådd så langt vi kan på dette området. Utvalget har gjort en formidabel jobb og registrert utrolig mange stedsnavn i bygda, heter det i årsmeldinga. I sluttrapporten fra utvalget blir det opplyst at det er registrert og plassert inn på kart om lag 8.000 navn.

Webutvalget ble besluttet utvidet med en person. Ole Morten Larsen ble valgt. Det ordinære vedlikeholdet av hjemmesidene utføres av Kurt Evert Stenbakk som er bosatt i Oslo.

Historielaget sliter ikke med dårlig økonomi. Likevel ble det bestemt å øke kontingenten ganske drastisk — fra 100 til 150 kroner. For noen år siden den var 50 kroner. Årsaken til kontingentøkningen nå er at Nord-Trøndelag historielag har endret beregningsmåten for medlemskontingenten slik at lokallagene må betale mer.

Valgene
Styreleder Roald Veimo ble gjenvalgt. Ny nestleder ble Guri R. Raaen. Kasserer Alf Grønskag gjenvalgt. Sekretær Kjetil Dillan og styremedlem Else Forbregd ikke på valg. Varamedlemmer: Steinar Storhaug (ny), Karin Sandstad gjenvalgt.

Lederne i underutvalgene utgjør øvrige styremedlemmer:
Jostein Holmen - årbokredaksjonen, Alf Grønskag - salgsnemnda (allerede styremedlem), Oddbjørg Grønn - slektsutvalget, Johannes Overmo - turutvalget, Rudolf Holmvik - minnesmerkeutvalget, webutvalgets leder Kjetil Dillan (allerede styremedlem).

«Nedafor Nordbergshaugen»
Historielagsmedlem Nils Nordberg, som er verdaling bosatt i Lørenskog, kåserte etter årsmøtet om oppveksten i heimbygda. Kåseriet hadde han kalt «Nedafor Nordbergshaugen». Småbruket han vokste opp på lå i området som i dag er Ydsedalen boligfelt. Selv om Nils har bodd utenfor Verdal hele livet etter 20-årsalderen, har han jevnlig og god kontakt med heimbygda. - Det handler om identitet, sier han.

I den senere tid har Nils med sin kommentarstemme bidratt til å løfte den relanserte Verdalsfilmen — eller Samvirkelagsfilmen fra før krigen — til et profesjonelt nivå.

.................
Tekst og foto:

Jon Holmlimo